Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Reklama

Podstawowe zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

1. Wydawanie decyzji administracyjnych (art.81 ust. 1 pkt. 2) w sprawach określonych art. 81 ust. 1.:

a) o przeniesieniu uprawnień pozwolenia na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu (art.40 ust. 2)
b) nakazującej rozbiórkę obiektu powstałego bez pozwolenia na budowę gdy brak jest możliwości legalizacji obiektu lub Inwestor niespełnienia
nałożonych obowiązków (art.. 48 ust. 1; art.48 ust. 4; art.49 ust. 3),
c) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót (art. 49 ust. 4 pkt. 1),
d) o zatwierdzeniu projektu budowlanego (art.49 ust. 4 pkt. 2),
e) nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wybudowanej bez zgłoszenia (art.49 b ust 1) gdy brak jest możliwości legalizacji lub
Inwestor niespełnienia nałożonych obowiązków (art.49 b ust. 3),
f) nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wykonanego pomimo wstrzymania postanowieniem ich wykonania (art. 50a pkt. 1 i 2),
g) nakazującej zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę, bądź doprowadzenie do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt. 1),
h) określającej wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art.51
ust. 1 pkt. 2),
i) nakładającej obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas
wykonanych robót budowlanych (art. 51 ust. 1 pkt. 3),
j) o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 51 ust. 3),
k) o zaniechaniu dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art.51 ust. 4),
l) wyrażającej sprzeciw do użytkowania obiektu budowlanego (art.54 ust.1),
m) o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego ( art. 59 ust. 1),
ł) odmawiającej pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (art.59 ust. 5),
n) nakazującej usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu (art. 66 ust. 1),
m) nakazującej rozbiórkę nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1),
o) nakazującej opróżnienie w całości lub w części budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem (art.68),
p) nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu lub jego części (art. 71 ust. 3, art. 51 ust. 1),
q) określającą zakres i termin wykonania uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót
oprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 ust. 1),
r) w sprawie opracowania ekspertyzy na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu (art. 78 ust. 2; 81c ust. 4),

2) Wydawanie postanowień:

a o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48 ust. 2; art. 50 ust. 1; art.49b ust.2),
b. o ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49 ust. 1 pkt. 3 i 4),
c. o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach przedłożonych w celu legalizacji obiektu (art. 49 ust.3).
d. o dokończeniu budowy (art.49 b ust. 6),
e. o zastosowaniu kary za dokonanie istotnego odstąpienia w realizacji obiektu lub innego naruszenia warunków pozwolenia na budowę
(art. 59 g ust. 1),
f. nakazujących przeprowadzenie kontroli okresowej (art. 62 ust. 3),
g. nakazujących przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego obiektu ( art. 62 ust. 3; art. 81c ust. 2),

Obowiązki:

1. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budów (art. 59b).
2. Zapewnienie zastosowania niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia występujących w obiektach  
(art. 69 ust. 1),
3. Prowadzenie postępowania w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej w trybie art. 76 (art. 74, 84 ust. 1 pkt 3),
4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego (art. 81, 84a ust. 1 pkt. 1),
5. Kontrola posiadanych uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 81 ust. 3, art.84 a ust. 1 pkt 2),
6. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i architektoniczno - budowlanej (art. 84 ust. 1 pkt. 4),
7. wykonywanie poleceń Prezydenta m. Sosnowca zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z
budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych (art. 89c ust. 1)

Uprawnienia:

1. Kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych w tym certyfikatów, deklaracji zgodności o których mowa
w art. 10 Prawa budowlanego.
2. Żądanie od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia
dokumentów (art. 81c) w sprawach:

a) użytkowania obiektów,
b) wyrobów budowlanych,
c) związanych z prowadzeniem robót
d) przekazywaniem obiektów do użytkowania.
3. Przyjmowanie protokołów kontroli innych organów z informacją o stwierdzonych uszkodzeniach lub nieprawidłowościach (art. 70 ust. 2).
4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i wnioskowanie w sprawach wszczęcia postępowania dotyczących odpowiedzialności zawodowej
(art. 97 ust. 1)
5. Prowadzenie postępowań mandatowych (wg odrębnych przepisów).
6. Pracownicy Inspekcji budowlanej mają prawo wstępu (art. 81a ust.1):
a) do obiektu budowlanego,
b) na teren budowy,
c) do zakładu pracy,
d) do zakładu w którym występuje obrót wyrobami budowlanymi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

1. działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej,
2. postępowaniem administracyjnym,
3. postępowaniem egzekucyjnym,
4. postępowaniem wyjaśniającym w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5. prawidłowym współdziałaniem z organami kontroli państwowej i administracji architektoniczno-budowlanej,
6. obsługą prawną inspektoratu,
7. przestrzeganiem przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
8. przestrzeganiem przepisów BHP,
9. gospodarowanie mieniem Inspektoratu,
10. wykonywaniem obowiązków pracowniczych zgodnie z kompetencjami ustawowymi i regulaminem organizacyjnym Inspektoratu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podpisuje:

1. decyzje administracyjne i postanowienia,
2. wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
3. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
4. odpowiedzi na skargi i wnioski,
5. akta prawa wewnętrznego.

Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:

1. ustalenie regulaminów wewnętrznych inspektoratu,
2. zatwierdzanie planów kontroli,
3. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
5. wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji i postanowień,
7. udzieleniu upoważnień do występowania przed sądami ds. wykroczeń i sądami rejonowymi,
8. występowanie do Wojewody z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,
10. dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników oraz ustalanie wysokości dodatków,
11. powoływanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej,
12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Inspektoratu,
13. powoływanie stałych lub doraźnych zespołów opiniodawczych i doradczych, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb  
działania.